Kitamura achieves Eagle Scout rank

  • Courtesy photo Michael Kitamura recently achieved the Eagle Scout rank.

Michael Kitamura of Troop 82 was awarded the Eagle Scout rank on Feb. 8.